/کلاس فیزیو و بیو
کلاس فیزیو و بیو۱۳۹۸-۱-۲۸ ۱۲:۰۴:۵۷ +۰۴:۳۰

فیزیولوژی

مبحث تدریسی: فیزیولوژی کلیه قسمت ۳

مبحث تدریسی: فیزیولوژی گوارش قسمت ۳

مبحث تدریسی: فیزیولوژی تنفس قسمت ۲

مبحث تدریسی: فیزیولوژی عصب

مبحث تدریسی: فیزیولوژی گوارش قسمت ۱

مبحث تدریسی: فیزیولوژی تنقس قسمت ۱

مبحث تدریسی: فیزیولوژی تنفس قسمت ۳

بیوشیمی

مبحث تدریسی: بیوشیمی متابولیسم هم و ساختار اسید نوکلئیک

مبحث تدریسی: بیوشیمی ساختار اسید نوکلئیک و نوکلئیدها